Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:42 | 23/07/2024
Chỉ số UV
4.3
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.66
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mưa cường độ nặng
Chỉ số UV
0.86
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa cường độ nặng
Chỉ số UV
0.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.05
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
8.51 km
Áp suất

995 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
6.83 km
Áp suất

995 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
6.76 km
Áp suất

995 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.04
Tầm nhìn
2.44 km
Áp suất

996 mb

Mưa cường độ nặng
Chỉ số UV
0.21
Tầm nhìn
7.21 km
Áp suất

996 mb

Mưa cường độ nặng
Chỉ số UV
1.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
4.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
6.59
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
11.04
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
11.64
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
10.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
8.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
5.95
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.96
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.98
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.98
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.94
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
5.95
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
9.32
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
12.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
13.01
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa cường độ nặng 26.4°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Thấp/Cao

24.9°/33.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

4.3