Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:03 | 28/02/2024
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
1.02
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
2.74
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
5.08
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
6.38
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
7.88
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
7.5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
1.78
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
2.58
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.19
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.05
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.58
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
5.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
7.71
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
8.7
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
7.99
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
4.07
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
1.83
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.77
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.19
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 12.8°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 12.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:07
Thấp/Cao

13°/32.2°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0