Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:30 | 26/05/2024
Chỉ số UV
5.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.59
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.48
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.99
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.78
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.27
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.95
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.7
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.54
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
11.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
12.41
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
11.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
7.26
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.28
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
1.96
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.63
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.07
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.82
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.23
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.36
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.61
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.53
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 35.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Thấp/Cao

29°/38°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.68 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

6.59