Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:36 | 08/12/2023
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.3
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
1.44
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.73
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.33
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
7.37
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
7.85
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.41
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.81
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.94
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.3
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.44
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.72
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
6.46
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
8.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
9.08
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
7.01
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
3.04
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.63
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.77
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 26.9°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Thấp/Cao

24.1°/33.7°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0