Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:35 | 08/12/2023
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.32
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.54
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.78
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.34
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.32
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.66
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.39
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.79
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.33
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.59
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.85
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
6.58
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
8.55
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
8.93
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
7.67
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
3.98
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.97
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Thấp/Cao

23.2°/31.6°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

0