Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:04 | 24/04/2024
Chỉ số UV
4.7
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
7.47
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
9.71
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
10.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
8.92
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
6.55
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
3.81
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
1.4
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.27
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0.77
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
2.27
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.76
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
7.48
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
9.98
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
10.19
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
5.45
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
2.07
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.34
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.39
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.45
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.9
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
2.69
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây thưa 31.7°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:06
Thấp/Cao

27°/37°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

26.5 °C

Chỉ số UV

7.47