Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:50 | 13/06/2024
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.78
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.47
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
10.83
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
11.7
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.59
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.42
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.62
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.79
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
2.65
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.67
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.82
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
8.08
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
9.09
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
10.56
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
8.36
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
4.64
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.69
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Thấp/Cao

27.7°/36°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.2 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0