12.9°

Hà Nội

Cảm giác như 12.5°

Nhiều mây

Nhiều mây

Thứ 2 Nhiều mây
Nhiều mây
17.4° | 20.8°
Thứ 3 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
17.9° | 20.5°
Thứ 4 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
18° | 21.5°
Thứ 5 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
20.4° | 22.3°
Thứ 6 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
13.4° | 19.8°