28.7°

Hà Nội

Cảm giác như 34.2°

Mưa nhẹ

Mưa nhẹ

Thứ 3 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24.9° | 35.1°
Thứ 4 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25.4° | 32.7°
Thứ 5 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25.5° | 29.5°