32.6°

Hà Nội

Cảm giác như 39.2°

Nhiều mây

Nhiều mây

Thứ 5 Nhiều mây
Nhiều mây
28.8° | 37.5°
Thứ 6 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
29° | 33.8°