24.5°

Huyện Tây Giang

Cảm giác như 25.7°

Mưa nhẹ

Mưa nhẹ

Thứ 4 Mưa vừa
Mưa vừa
21.4° | 26.3°
Thứ 5 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22° | 26.6°
Thứ 6 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22.6° | 26.4°