23.1°

Huyện Cư Kuin

Cảm giác như 24.3°

Mưa vừa

Mưa vừa

Thứ 3 Mưa rất nặng
Mưa rất nặng
22.6° | 32.4°
Thứ 4 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23.7° | 30.1°