22.2°

Quảng Ngãi

Cảm giác như 23.4°

Nhiều mây

Nhiều mây

Thứ 3 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
21.8° | 28.3°
Thứ 4 Nhiều mây
Nhiều mây
23.1° | 29.8°