28.2°

Quảng Ngãi

Cảm giác như 31.7°

Mưa nhẹ

Mưa nhẹ

Thứ 5 Nhiều mây
Nhiều mây
27.4° | 32.2°