32.7°

Quảng Nam

Cảm giác như 36.6°

Nhiều mây

Nhiều mây

Thứ 5 Mưa vừa
Mưa vừa
25.7° | 37.8°
Thứ 6 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° | 34.8°
Thứ 7 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25.6° | 33.9°