23.4°

Quảng Nam

Cảm giác như 24.7°

Nhiều mây

Nhiều mây

Thứ 3 Mây cụm
Mây cụm
22.3° | 28.7°
Thứ 4 Mây rải rác
Mây rải rác
24.9° | 29.7°
Thứ 5 Mây rải rác
Mây rải rác
22.2° | 28.4°