18.3°

Huyện Cư M'gar

Cảm giác như 18.7°

Mây cụm

Mây cụm

Thứ 3 Mây cụm
Mây cụm
19.2° | 30.2°
Thứ 4 Mây cụm
Mây cụm
21.2° | 29.6°
Thứ 5 Mây rải rác
Mây rải rác
21.5° | 31°