23.3°

Huyện Sa Thầy

Cảm giác như 23.4°

Nhiều mây

Nhiều mây

Thứ 5 Mưa vừa
Mưa vừa
21.8° | 24.3°
Thứ 6 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22.5° | 23°
Thứ 7 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22.2° | 24.5°