23.3°

Thị trấn Măng Đen

Cảm giác như 23.8°

Mây cụm

Mây cụm

Thứ 3 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
17.4° | 24.9°
Thứ 4 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
17.9° | 24.9°
Thứ 5 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
17.5° | 21.4°