25.2°

Đà Nẵng

Cảm giác như 26.3°

Mây cụm

Mây cụm

Thứ 3 Mây rải rác
Mây rải rác
22.5° | 27.4°
Thứ 4 Mây cụm
Mây cụm
24.1° | 28.4°
Thứ 5 Mây cụm
Mây cụm
23.2° | 28.4°